فعالیت‌های فعلی
نام شرح
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره عضو هیات مدیره سازمان
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره دبیر سازمان
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور – دوره چهارم هیات مدیره عضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور – دوره چهارم هیات مدیره عضو و دبیر کمیسیون تدوین مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل و بررسی قوانین حوزه فاوا
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره عضو شورای انتظامی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره عضو کمیسیون نرمافزار
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عضو کمیته فنی اجرای مصوبه ۱۶۳
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عضو کمیته فنی تشخیص و ارزیابی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی صنعت نرم‌افزار "حکم"
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو کارگروه تخصصی تولید و توسعه نرم‌افزار وجوه اداره شده "حکم"
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره دبیر کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات
مرکر ملی فضای مجازی عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
مرکر ملی فضای مجازی عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور

 

                       فعالیت‌های قبلی
نام شرح
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه نرمافزارهای پیشرفته سازمانی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه مطالعه قوانین
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه آموزش الکترونیکی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه فرهنگسازی
انجمن لجستیک ایران دبیر شورای ارتباطات و اطلاعرسانی
انجمن لجستیک ایران عضو کمیته مشاوران
انجمن لجستیک ایران عضو کمیته ساماندهی صنعت
شورای جهانی انرژی عضو کمیته ملی انرژی
وزارت نیرو – سازمان بهرهوری انرژی ایران  عضو شبکه دوستان انرژی