فعالیت‌های فعلی
نام شرح
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره پنجم هیات مدیره عضو کمیسیون سلامت الکترونیکی

 

                 فعالیت‌های قبلی
نام شرح
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عضو کمیته فنی اجرای مصوبه ۱۶۳
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عضو کمیته فنی تشخیص و ارزیابی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی صنعت نرم‌افزار "حکم"
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو کارگروه تخصصی تولید و توسعه نرم‌افزار وجوه اداره شده "حکم"
مرکر ملی فضای مجازی عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره عضو هیات مدیره سازمان
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره دبیر سازمان
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور – دوره چهارم هیات مدیره عضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور – دوره چهارم هیات مدیره عضو و دبیر کمیسیون تدوین مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل و بررسی قوانین حوزه فاوا
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره عضو شورای انتظامی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره چهارم هیات مدیره عضو کمیسیون نرمافزار
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه نرمافزارهای پیشرفته سازمانی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه مطالعه قوانین
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه آموزش الکترونیکی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران – دوره سوم هیات مدیره عضو کارگروه فرهنگسازی
انجمن لجستیک ایران دبیر شورای ارتباطات و اطلاعرسانی
انجمن لجستیک ایران عضو کمیته مشاوران
انجمن لجستیک ایران عضو کمیته ساماندهی صنعت
شورای جهانی انرژی عضو کمیته ملی انرژی
وزارت نیرو – سازمان بهرهوری انرژی ایران  عضو شبکه دوستان انرژی