تاریخ عنوان رویداد سمت
آبان ماه ۹۵ پنجمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات

دبیر

رئیس کمیته اجرایی

عضو شورای سیاست گذاری

مردادماه ۹۵ همایش شهر هوشمند

عضو تیم ارزیابی شهرهای هوشمند "تقدیرنامه"

دبیر کارگروه زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری "تقدیرنامه"

دی ماه ۹۴ چهارمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات

دبیر

رئیس کمیته اجرایی

رئیس کمیته راهبری

اسفندماه ۹۳ دومین دوره جایزه چالش های نوآورانه دبیر