۱۳۵۶-۱۳۶۰ دبستان دانش و اخوت چهارم دبستان بصورت جهشی گذرانده شده است.
۱۳۶۰-۱۳۶۳ مدرسه راهنمایی استاد مطهری ۲  
۱۳۶۳-۱۳۶۷ دبیرستان شهید مدرس رشته ریاضی و فیزیک
۱۳۶۷-۱۳۷۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق – قدرت
۱۳۹۲-۱۳۹۵ دانشگاه تهران MBA – Marketing

 


دوره های بین المللی


سال

سازمان آموزش‌دهنده

نام دوره
۲۰۰۰ RWTUV Internal Quality Audit
۲۰۰۲ RWTUV Basics, Structure & Documentation of Quality Management System in accordance with ISO 9000:2000 series
۲۰۱۰ GS1 Global Office What is GS1?
۲۰۱۰ GS1 Global Office GS1 System: Introduction to GS1
۲۰۱۰ GS1 Global Office Bar Code Quality
۲۰۱۰ GS1 Global Office GS1 System: Application Identifiers & ID Keys
۲۰۱۰ GS1 Global Office GS1 Barcode Applications – Logistic Units
۲۰۱۰ GS1 Global Office GS1 System: Bar codes
۲۰۱۰ GS1 Global Office GS1 Barcode Applications – Trade Items
۲۰۱۰ GS1 Global Office GS1 System: GTIN Allocation for FMCG
۲۰۱۱ GS1 Global Office GDSN
۲۰۱۱ GS1 Global Office EPC Advanced Implementation
۲۰۱۱ GS1 Global Office GS1 System: EPC
۲۰۱۱ GS1 Global Office EPC/RFID for Senior Managers
۲۰۱۱ GS1 Global Office EPC Advanced Business
۲۰۱۱ GS1 Global Office EPC AdvancedTechnical
۲۰۱۱ GS1 Global Office GPC Basics
۲۰۱۲ GS1 Global Office Business Aspects of eCom in Order to Cash
۲۰۱۲ GS1 Global Office Basics of eCom XML Syntax
۲۰۱۲ GS1 Global Office eCOM
۲۰۱۲ GS1 Global Office Technical Aspects of eCom XML
۲۰۱۲ GS1 Global Office Basics of EANCOM
۲۰۱۲ GS1 Global Office Supply Chain Management
۲۰۱۲ GS1 Global Office Implementation aspects of EANCOM
۲۰۱۲ GS1 Global Office Basics of AS2
۲۰۱۲ GS1 Global Office GS1 System: Data Quality and GDSN
۲۰۱۲ GS1 Global Office Data Accuracy

 


دوره‌های داخلی

سال سازمان آموزش‌دهنده نام دوره
۱۳۶۷ شرکت دژپاد آشنایی با ایزو ۹۰۰۰ و مستندسازی
۱۳۷۷ شرکت رشد عوامل بهرهوری – کاوش ممیز کیفیت
۱۳۷۷ شرکت دژپاد هزینه‌های کیفیت
۱۳۷۷ شرکت دژپاد مدیریت کیفیت تلفیقی
۱۳۷۷ مشاورین بینالمللی فراست مدیریت زمان
۱۳۷۹ شبکه گستر Novell Netware 5
۱۳۷۹ شبکه کنترونیک Visual Basic
۱۳۸۹ مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران تربیت مدرسی ایرانکد
۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی با همکاری دانشگاه علوم اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده