بازه زمانیحوزهشرکت / سازمانعنوان
۹۸/۱۰-۹۹/۰۶مشاورهپژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاصول، الزامات و چارچوب نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
۹۷/۰۵-۹۷/۰۸مشاورهپژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتبررسی و تدوین برنامه ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیکی با تاکید بر ساختار بخش دولتی و غیر دولت(PPP)
۹۴/۰۲-۹۴/۰۵مشاورهدانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاستخراج عناوین شغلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
نرم‌افزارسازمان مدیریت و برنامه‌ریزیطراحی و تهیه نرم‌افزار بانک اطلاعاتی پیمانکاران
نرم‌افزارسازمان مدیریت و برنامه‌ریزیطراحی و تهیه نرم‌افزار بانک اطلاعاتی مشاوران
نرم‌افزارسازمان مدیریت و برنامه‌ریزیطراحی و تهیه نرم‌افزار بانک اطلاعاتی سازندگان
نرم‌افزارشورای عالی فنیطراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم مصوبات
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم شناسایی, طبقه‌بندی و کدگذاری کلیه اقلام اعم از تولیدی, مستندات
نرم‌افزارشرکت دژپاد سیستم مولد کد (CODE GENERATOR)
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم اطلاعات پایه محصولات / قطعات محصول
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم ترسیم نقشه و تهیه برآورد از نقشه بطور همزمان مبتنی بر اطلاعات پایه محصولات
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم بازاریابی و فروش
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم نرخ‌گذاری اقلام تولیدی
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم اعلام زمان تحویل
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم برنامه‌ریزی و کنترل تولید
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم نگهداری و تعمیرات
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم تحویل محصول و ارائه خدمات
نرم‌افزارشرکت دژپاد سیستم صندوق
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم حسابداری فروش
نرم‌افزارشرکت دژپاد سیستم پرسنلی
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم قیمت تمام شده مواد اولیه
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم انبارهای پشتیبان (مواد اولیه, شیمیایی, فنی, ضایعات, اموال و عمومی)
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم کالا و خدمات مکمل
نرم‌افزارشرکت دژپاد سیستم نصب
نرم‌افزارشرکت دژپاد سیستم صادرات
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم بازرسی و تضمین کیفیت
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم دبیرخانه
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم وصول
نرم‌افزارشرکت دژپادسیستم مدیریت مشارکتی
نرم‌افزارشرکت دژپاد سیستم اعمال تصمیمات مدیریتی
مشاورهشرکت دژپادتدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای نگارش ۱۹۹۴ و تغییر آن بر مبنای نگارش ۲۰۰۰
مشاورهشرکت دژپادندوین برنامه و بودجه سالیانه
مشاورهشرکت دژپادهمکاری در تدوین برنامه استراتژِیک
مشاورهشرکت دژپادهمکاری در تدوین مدل‌های کاری (BUSINESS MODEL)
مشاورهشرکت دژپاد اجرای ممیزی‌های داخلی در چندین دوره
مشاورهشرکت دژپادهمکاری در طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت مشارکتی
شبکهشرکت دژپاد طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری در فضای معادل ۲۶۰۰۰ مترمربع
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی خطوط لوله تهران (پیمانکار خطوط انتقال گاز)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم پرسنلی
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی خطوط لوله تهران (پیمانکار خطوط انتقال گاز)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم نگهداری و تعمیرات
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی خطوط لوله تهران (پیمانکار خطوط انتقال گاز)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی خطوط لوله تهران (پیمانکار خطوط انتقال گاز)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم انبار
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی خطوط لوله تهران (پیمانکار خطوط انتقال گاز)طراحی و تهیه نرم‌افزار آنالیزهای جوشکاری جهت خطوط انتقال گاز
نرم‌افزارصنایع بسته‌بندی مازندران (سازنده انواع مقوا و کارتن‌های بسته‌بندی)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم فروش
نرم‌افزارصنایع بسته‌بندی مازندران (سازنده انواع مقوا و کارتن‌های بسته‌بندی)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم برنامه‌ریزی تولید
نرم‌افزارصنایع بسته‌بندی مازندران (سازنده انواع مقوا و کارتن‌های بسته‌بندی)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارصنایع بسته‌بندی مازندران (سازنده انواع مقوا و کارتن‌های بسته‌بندی)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم انبار
نرم‌افزارصنایع بسته‌بندی مازندران (سازنده انواع مقوا و کارتن‌های بسته‌بندی)طراحی و تهیه نرم‌افزار نرخ‌گذاری
نرم‌افزارشرکت تولیدی نقش آفرین (تولیدکننده انواع مرکب‌های چاپ تحت لیسانس شرکت AMRA سوئیس)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم فروش
نرم‌افزارشرکت تولیدی نقش آفرین (تولیدکننده انواع مرکب‌های چاپ تحت لیسانس شرکت AMRA سوئیس)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت تولیدی نقش آفرین (تولیدکننده انواع مرکب‌های چاپ تحت لیسانس شرکت AMRA سوئیس)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم انبار
نرم‌افزارشرکت تولیدی ایران نوین (تولیدکننده وسایل تزئینی اتومبیل‌های ساخته شده توسط ایران‌خودرو دیزل)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم فروش
نرم‌افزارشرکت تولیدی ایران نوین (تولیدکننده وسایل تزئینی اتومبیل‌های ساخته شده توسط ایران‌خودرو دیزل)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت تولیدی ایران نوین (تولیدکننده وسایل تزئینی اتومبیل‌های ساخته شده توسط ایران‌خودرو دیزل)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم انبار
نرم‌افزارمجتمع آموزشی هما (وابسته به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم پرسنلی
نرم‌افزارمجتمع آموزشی هما (وابسته به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی ایران مشعل (پیمانکار تاسیسات)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم صورت وضعیت
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی ایران مشعل (پیمانکار تاسیسات)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم تعدیل
نرم‌افزارمعاونت تبلیغات نیروی مقاومت بسیجطراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم طنین ولایت
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی بهیاد (پیمانکار تاسیسات)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم صورت وضعیت
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی بهیاد (پیمانکار تاسیسات)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم تعدیل
نرم‌افزارشرکت تاسیساتی بهیاد (پیمانکار تاسیسات)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت ساختمانی دناوار (پیمانکار ابنیه)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت ساختمانی ماشین‌سازی فجر (انواع ماشین‌آلات صنعتی)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت جرثقیل زرین مهر (سازنده جرثقیل‌های سقفی)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزارشرکت پیمانکاری صناع (فعال در نصب کارخانجات سیمان)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم انبار
نرم‌افزارگروه صنعتی پارس شیر (سازنده انواع شیرآلات و وسایل ایمنی اجاق گازها)طراحی و تهیه نرم‌افزار سیستم انبار
نرم‌افزارشرکت مشاور مهندسین آستان قدس رضوی (مشاور ابنیه و تاسیسات پروژه گسترش حرم امام رضا (ع))طراحی و تهیه نرم افزار سیستم حسابداری
شبکهشرکت فراساز (سازنده انواع دکل‌های انتقال نیرو)طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری
شبکهشرکت فرانورافشان (نصب‌کننده محصولات شرکت فراساز)طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری
شبکهکتابخانه‌های کانون اسلامی انصار (فعال در امور خیریه)طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری در دو شعبه
شبکهشرکت گسترش شیرسازی (سازنده انواع شیرآلات صنعت نفت وابسته به شرکت تجهیزات نفتی)طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری
شبکهدانشگاه علوم پزشکی ایران (جنب بیمارستان فوق تخصصی میلاد تهران)طراحی شبکه کامپیوتری دانشکده پزشکی
شبکهشرکت تولیدی نام نیک (انواع کیک و کلوچه)طراحی شبکه کامپیوتری
مشاورپژوهشگاه نیرو (مرکز تحقیقات نیروی سابق)مشارکت در تدوین استاندارد روشنایی معابر
مشاورپژوهشگاه نیرو (مرکز تحقیقات نیروی سابق)پروژه تخمین پارامترهای ماشِین‌های سنکرون به کمک شبکه‌های عصبی
۱۳۷۳مشاوردانشگاه علوم پزشکی فاطمیه همکاری در تاسیس مرکز پژوهش و توسعه خدمات انفورماتیک در خصوص زنان متخصص مسلمان ایران و خارج از کشور
۱۳۸۰-۱۳۸۱نرم‌افزارصنایع بسته‌بندی مازندرانطراحی و تولید نرم‌افزار تحت شبکه در حوزه‌های انبار، حسابداری مالی، فروش، نگهداری و تعمیرات و نرخ‌گذاری
۱۳۷۲مشاورمرکز تحقیقات نیروتعیین قابلیت شبکه عصبی در تخمین پارامترهای الکتریکی ماشین سنکرون
۱۳۷۲مشاورمرکز تحقیقات نیرواجرای محاسبات طراحی خطوط هوایی فشار ضعیف و متوسط
۱۳۸۲-۱۳۸۳شبکهکانون اسلامی انصارسرویس و نگهداری سخت‌افزارها و شبکه
۱۳۸۳-۱۳۸۴نرم‌افزارشرکت ایسنا توان صنعتطراحی و تولید نرم‌افزار تحت شبکه در حوزه‌های مولد کد، مدیریت محصول، انبار مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و انبار محصول
۱۳۸۴-۱۳۸۵نرم‌افزارشرکت ایسنا توان صنعتارائه خدمات پشتیبانی بر روی نرم‌افزارهای مولد کد، مدیریت محصول، انبار مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و انبار محصول
۱۳۸۹مشاورمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانغنی‌سازی ارزش‌های عناصر مشخصه فنی برای ملزومات خانگی و عمومی جهت کاتالوگ‌سازی به تعداد ۴۰۰۰ عدد
۱۳۹۰مشاورمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانتکمیل ارزش‌های عناصر مشخصه فنی کالاهای حوزه ملزومات خانگی و عمومی دارای کد ملی ایران‌کد جهت تولید کاتالوگ الکترونیکی به تعداد ۴۳۷۰
۱۳۹۰مشاورمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانغنی‌سازی ارزش‌های عناصر مشخصه فنی برای ملزومات اداری، خانگی و عمومی جهت کاتالوگ‌سازی به تعداد ۴۰۰۰ عدد
۱۳۹۰مشاورمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانغنی‌سازی ارزش‌های عناصر مشخصه فنی برای ۴۰۶ کد ملی
۱۳۷۱مشاورموسسه آموزشی راهیان دانشتهیه فیلم آموزشی فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک
۱۳۷۱مشاورموسسه آموزشی راهیان دانشتهیه فیلم آموزشی مکانیک سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک
۱۳۷۱مشاورموسسه آموزشی راهیان دانشتهیه فیلم آموزشی آنالیز سال چهارم دبیرستان
۱۳۷۱مشاورموسسه آموزشی راهیان دانشتهیه فیلم آموزشی هندسه سال اول دبیرستان
۱۳۷۱مشاورموسسه آموزشی راهیان دانشتهیه فیلم آموزشی هندسه و مثلثات سال دوم دبیرستان رشته تجربی فیزیک
۱۳۷۱مشاورموسسه آموزشی راهیان دانشتهیه فیلم آموزشی هندسه و مثلثات سال سوم دبیرستان رشته تجربی فیزیک

پروژه‌های شرکتی

بازه زمانیحوزهشرکت / زمانعنوان
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانانجام پروژه غنی‌سازی (Data Enrichment) ارزش‌های عناصر مشخصه‌های فنی برای ملزومات خانگی و عمومی جهت تولید کاتالوگ الکترونیکی برای ۱۲۵۰۰ قلم کالا
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانانجام پروژه غنی‌سازی (Data Enrichment) ارزش‌های عناصر مشخصه‌های فنی برای ملزومات خانگی و عمومی جهت تولید کاتالوگ الکترونیکی برای ۴۰۰۰ قلم کالا
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانانجام پروژه غنی‌سازی (Data Enrichment) ارزش‌های عناصر مشخصه‌های فنی برای ملزومات خانگی و عمومی جهت تولید کاتالوگ الکترونیکی برای ۴۳۷۰ قلم کالا
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانانجام پروژه غنی‌سازی (Data Enrichment) ارزش‌های عناصر مشخصه‌های فنی برای سایر ملزومات ادرای، خانگی و عمومی جهت تولید کاتالوگ الکترونیکی برای ۴۰۰۰ قلم کالا
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانانجام پروژه غنی‌سازی (Data Enrichment) ارزش‌های عناصر مشخصه‌های فنی برای سایر ملزومات ادرای، خانگی و عمومی جهت تولید کاتالوگ الکترونیکی برای ۴۰۶ قلم کالا
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانتهیه الگوی استاندارد (Identification Guide) برای ۳۴۰ نام پایه تکمیلی در کلاس‌های ۲۵ و ۳۷ طبقه‌بندی ایران‌کد (ابزارآلات)
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانتهیه الگوی استاندارد (Identification Guide) برای ۸۵ نام پایه تکمیلی در کلاس‌های ۲۵ و ۳۷ طبقه‌بندی ایران‌کد (ابزارآلات)
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانتهیه الگوی استاندارد (Identification Guide) برای ۲۵۰ نام پایه تکمیلی اقلام پر مصرف اداری و دفتری
مشاورهمرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران تهیه الگوی استاندارد (Identification Guide) برای ۲۵۰ نام پایه تکمیلی ملزومات خانگی و عمومی سازمان تعزیرات حکومت
مشاوره سازمان تعزیرات حکومتیهمکاری در ثبت خدمات مرتبط با پرونده‌های سیستم دادرسی با ارائه طبقه بندی خدمات کشور
مشاورهاداره کل تعاون استان تهرانبرگزاری آموزش مدیران و کارشناسان بخش دولتی با مفاهیم، الزامات و کارکردهای ایران‌کد در بخش خصوصی
مشاورهاداره کل تعاون استان تهرانبرگزاری آموزش مدیران و کارشناسان تعاونی‌های تولیدی و توزیعی با مفاهیم، الزامات و کارکردهای ایران‌کد در بخش خصوصی
نرم‌افزارشرکت تولیدی صنعتی فنرلول ایرانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت صنعتی پیلاری گسترفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزار شرکت لیاکافروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت صنایع کابل کرمانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت صنایع کابل کاویانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت ماشین سنگین آریا (کاترپیلار)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت مادوی (نمایندگی هیلتی)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت محور ماشین (نمایندگی کوماتسو)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت اطلس خودرو (نمایندگی کیاموتور)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت آسان موتور (نمایندگی هیوندای)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت جیل ران موتور (نمایندگی جیلی)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت آسان خودروفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت ایران خودرو دیزلفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت فرآیند صنعتی پویا چوبفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت پالارفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت تخته فشرده شمالفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت روکش آریا پویافروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت آریا رادانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت بازیافت مواد آریافروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت صنایع تولیدی کروزفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت معین موتور (پورشه)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت پارس فنرفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت سایپا دیزلفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت پرتاب افزار (دسینی)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت آسیا گل دمنفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت مهندسی فراسیس تهرانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت ایرتویا (نمایندگی تویوتا)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت خدمات تجارت نگین خودرو (نمایندگی رنو)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت ایران خودروفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزار شرکت گواه (خدمات پس از فروش ایران خودرو دیزل)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت نفت ایرانولفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزار شرکت بازرگانی سایپا یدکفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت گروه موتورسازان آسمانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت تولیدی و صنعتی پارس کمپرسورفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت ارزن هوافروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت کمپرسورسازی تبریزفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت تولیدی الماس صنعتی پارسفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزار شرکت ایساتیس دیزل پارتفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان (اسکانیا)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت پارسیان پیشرو صنعت (ولو)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت چالیان طبفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت کاشی الماس کویز یزد (مهسرام)فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت تولیدی صنعتی رنگین پلاستیک بجنوردفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت بین‌المللی نصر ماشینفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت گلدیرانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت صنایع گلدیرانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت خدمات گلدیرانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزاربازرگانی آقای مجتبی کحال‌زادهفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاهفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت عمرانی کوزو پارسفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت مهندسی مهارانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزار شرکت گروه کابل‌سازی افق البرزفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت عمرانی گلرنگ سازهفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت کناف ایرانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت نیان الکترونیکفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت دیزل‌سازفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایرانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت رزیتانفروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری خاتمطراحی و تولید وب‌سایت
نرم‌افزارشرکت ایران مشعلطراحی، تولید، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار بخش ارتباط با مشتری (CRM) شرکت
نرم‌افزارشرکت عالیفرد (سن ایچ)طراحی، تولید، پیاده‌سازی و آموزش ماژول برنامه‌ریزی مواد و تولید (این شرکت مجموعه نرم‌افزارهای همکاران سیستم را خریداری نموده بود)
نرم‌افزارشرکت نورین میکا طراحی، تولید، پیاده‌سازی و آموزش ماژول سفارشات خرید خارجی (این شرکت از نرم‌افزارهای همکاران سیستم استفاده می‌نمود)
نرم‌افزارشرکت تجهیزات اداری محیط آرا انتقال دانش و آموزش جهت طراحی و تولید نرم‌افزار مولد کد با رویکرد نوین
نرم‌افزارشرکت تجهیزات اداری محیط آراطراحی و تهیه ساختار طبقه‌بندی اقلام
نرم‌افزارشرکت تجهیزات اداری محیط آرا فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
مشاورشرکت صنعتی آماشناسایی نیازمندی‌های شرکت در رابطه با پورتال جدید، برگزاری مناقصه و انتخاب برنده، نظارت بر اجرای تولید و پیاده‌سازی پورتال توسط پیمانکار
نرم‌افزارشرکت صنعتی آما فروش، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام
نرم‌افزارشرکت ارتعاشات صنعتی ایرانطراحی، تولید، پیاده‌سازی و آموزش نرم‌افزار مولد کد شرکتی اقلام با رویکرد نوین
نرم‌افزارشرکت ارتعاشات صنعتی ایرانپیاده‌سازی اطلاعاتی اقلام محصول، وابسته به محصول و سایر اقلام (منظور از این پیاده‌سازی همان data conversion اطلاعات قبلی به سیستم جدید است)
نرم‌افزارشرکت صنعت خط و پالایشطراحی و تولید نرم‌افزار انبار
مشاورمجتمع فولاد کویر کاشانشناسایی و طبقه بندی ۲۸۰۰۰ قلم کالا