دوره زمانیسازمان / دستگاه اجراییشرح
دوره پنجم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کمیسیون سلامت الکترونیکی
دوره پنجم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌ایسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییعضو کمیته فنی اجرای مصوبه ۱۶۳
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌ایسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییعضو کمیته فنی تشخیص و ارزیابی
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌ایسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورعضو کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌ایوزارت صنعت، معدن و تجارتعضو کمیته تدوین برنامه راهبردی صنعت نرم‌افزار
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌ایوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتعضو کارگروه تخصصی تولید و توسعه نرم‌افزار وجوه اداره شده
دوره چهارم دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌ایمدیرهمرکر ملی فضای مجازی عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌ایوزارت صنعت، معدن و تجارت عضو شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای کشورعضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای کشورعضو و دبیر کمیسیون تدوین مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل و بررسی قوانین حوزه فاوا
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو شورای انتظامی
دوره چهارم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کمیسیون نرم‌افزار
دوره سوم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
دوره سوم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
دوره سوم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کارگروه مطالعه قوانین
دوره سوم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کارگروه آموزش الکترونیکی
دوره سوم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کارگروه آموزش الکترونیکی
دوره سوم هیات مدیره نظام صفنی رایانه‌اینظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو کارگروه آموزش الکترونیکی
انجمن لجستیک ایراندبیر شورای ارتباطات و اطلاع‌رسانی
انجمن لجستیک ایرانعضو کمیته مشاوران
انجمن لجستیک ایرانعضو کمیته ساماندهی صنعت
شورای جهانی انرژیعضو کمیته ملی انرژی
وزارت نیرو – سازمان بهره‌وری انرژی ایران عضو شبکه دوستان انرژی

سایر فعالیت‌ها

تاریخنام رویدادسمت
۱۳۹۵/۰۸پنجمین همایش راهبری و فناوری اطلاعاتدبیر همایش
۱۳۹۵/۰۸پنجمین همایش راهبری و فناوری اطلاعاتعضو شورای سیاست‌گذاری
۱۳۹۵/۰۸پنجمین همایش راهبری و فناوری اطلاعاترئیس کمیته اجرایی
۱۳۹۵/۰۵همایش شهر هوشمندعضو تیم ارزیابی شهرهای هوشمند
۱۳۹۵/۰۵همایش شهر هوشمنددبیر کارگروه زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
۱۳۹۴/۱۰چهارمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات دبیر همایش
۱۳۹۴/۱۰چهارمین همایش راهبری و فناوری اطلاعاترئیس کمیته اجرایی
۱۳۹۴/۱۰چهارمین همایش راهبری و فناوری اطلاعاترئیس کمیته راهبری
۱۳۹۳/۱۲دومین دوره جایزه چالش های نوآورانهدبیر رویداد